Terapiapalvelut

Musiikkiterapia • Monimuototerapia 
Vibroakustinen hoito • 

Musiikkiterapia yksilöterapiana

Sointuvan musiikkiterapiassa iloitaan itseilmaisusta, onnistumisesta ja osallisuudesta. Musiikkiterapia on kuntoutusmuoto, jossa musiikki, vuorovaikutus ja kommunikaatio luovat pohjan terapeuttiselle työskentelylle. Terapiassa käytetään luovia työtapoja musiikkia ja toiminnallisuutta yhdistäen sekä oppimista tukien.

Musiikki madaltaa kynnystä tarkastella ja harjoitella esimerkiksi tunnetaitoja, motoriikkaa tai keskittymistä vaativia taitoja. Musiikillisessa toiminnassa palkitsevaa on rohkeuden löytyminen, itseilmaisun paraneminen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen.

MUSIIKKITERAPIA sopii mm.
• tarkkaavaisuustaitojen kehittämiseen
• oppimisen esteiden lievittämiseen
• autismin kirjon ja kehityksellisten häiriöiden kuntoutukseen

Musiikkiterapia ryhmäterapiana

Musiikkiterapiaa  ryhmässä suositellaan psyykkisten, sosiaalisten tai kehityksellisten häiriöiden kuntouttamiseen.

Musiikki tarjoaa hyvän kanavan myös nuorten kohtaamiseen. Musiikillinen toiminta on helppo rakentaa ryhmäläisiä kiinnostavien kappaleiden ympärille ja se parantaa motivaatiota osallistua kuntoutukseen.

Musiikkiterapiaryhmässä  ryhmätaitoja, toisen huomioon ottamista ja kuulluksi tulemista tapahtuu sekä soittotilanteissa että keskustelussa.

MUSIIKKITERAPIARYHMÄ sopii esim.
• tunne- ja säätelytaitojen harjoitteluun
• sosiaalisten taitojen harjoitteluun
• toiminnanohjauksen ja keskittymisen kuntouttamiseen

Toimintaterapia yksilöterapiana 

Sointuvan toimintaterapia perustuu yhdessä tekemiseen, osallisuuteen ja onnistumiseen. Ryhmään kuuluminen tukee lapsen, nuoren tai aikuisen mielenterveyttä ja edistää minäkuvan kehittymistä. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat luomaan ihmissuhteita. Terapiakertojen sisällä tapahtuva ryhmäläisten oma toiminnan suunnittelu ja toteutus vahvistaa onnistumisen kokemuksia ja kuulluksi tulemisen tunnetta.

Monimuototerapia toteutuu 90 min. viikossa, 40 kertaa vuodessa.

Musiikkiterapia
kuntoutuspsykoterapiana 

Musiikkiterapian työtavat mahdollistavat asioiden pohtimisen ja jakamisen myös silloin kun niille ei vielä ole sanoja.

Musiikkiterapiassa mahdollistuu monien luovien  terapeuttisten työtapojen käyttäminen. Voidaan kuunnella musiikkia ja opetella rentoutumaan. Soittaminen, laulaminen, improvisoiminen ovat työtapoja joihin on turvallisessa terapiasuhteessa helppo lähteä mukaan.

Musiikki voi madaltaa hoitoon tulemisen kynnystä. Kela korvaa kuntoutusta 16–25- vuotiaille.

Musiikkiterapia toteutuu 1–2 kertaa viikossa 60 min. ajan 40–80 kertaa vuodessa.

Sointuvan löydät täältä
  • Piippukatu 7A,
    40100 Jyväskylä
Heli Kallio-Lampinen
Saana Hiltunen
  • +358 44 344 5445
  • saana.hiltunen@sointuva.fi